FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓK

Fontos a minőség?
A különleges alapanyagokat szereted?
Nem bírod már, hogy silány árut találsz a hiperekben?
Szeretnél a családodnak megbízható helyről, minőségi alapanyagokból főzni?
Nincs időd felkutatni a sok kis termelőt, nem tudsz eljutni minden termék miatt más-más boltba, piacra?
Tudatosan szeretsz dönteni, vásárolni, vagy csak kényelmesen otthonról?
Hús, zöldség, gyümölcs, sajt, száraz áru és sok-sok házi finomság… mind megtalálható lenne egy helyen?

Termelők, különleges beszállítói források, amit elérni egyedül nem lehet. Ez a Kredenc!

Gasztro-közösségünk az Ínyenc Kredenc Konyhaműhely egyesületként működik. Egyesületünk pártoló tagjaként van lehetőséged részt venni programjainkban. (Regisztrációd kérésével automatikusan pártoló tagunkká válsz.)

A pártoló tagságnak nincs díja és semmilyen további kötelezettséggel sem jár, csupán arra jogosít, hogy igénybe vedd a Kredenc lehetőségeit.

Mi vár a Kredencben?

 • Közös vásárlások
 • Főzős programok, kurzusok,
 • Információk alapanyagokról, technológiákról, főzési eljárásokról
 • Segítséget nyújtunk beszerzésben,
 • Tanácsokat és tippeket kérhetsz feldolgozáshoz, elkészítéshez, tároláshoz,
 • Segítsünk valamely eseményre ételt készíteni, ha szeretnéd
 • Bármilyen ötleted, kérdésed, elképzelésed van, segítünk a megvalósításban

Gyakorlati tudnivalók:

 • Szombatonként frissítjük a következő hétre vásárolható ajánlatunkat a webes bevásárló listánkon. Nincs minimális vásárlási érték.
 • Több rendelést is leadhatsz, ha elfelejtettél valamit.
 • Hetente egy Kredenc-nap van (csütörtök) akkor veheted át személyesen a rendelésedet, vagy kiszállítjuk csütörtökön illetve pénteken. Néhány alapcikktől eltekintve nem tartunk készletet, mindig minden frissen érkezik.
 • A webes rendelésed alapján pontosítjuk a tényleges mennyiségeket, sztornózzuk az esetlegesen hiányzó termékeket. Átvételkor fizeted a rendelt termékeket készpénzben és mindig csak azt fizeted ki, amit valóban meg is kapsz.
 • A szállítás idejét előzetesen egyeztetjük veled.
 • Ha problémád, kérdésed, kérésed van, hívhatsz, vagy írhatsz nekünk. Szívesen vesszük a megkeresésed, segítünk, megoldjuk. J
 • Ha személyesen jössz a csomagodért, szinte biztos, hogy mindig kóstolhatsz nálunk valamit.

 

Az Ínyenc Kredenc Konyhaműhely Egyesületet a 48.Pk.60.268/2016/6. számú végzéssel 13-002-7118 számon vette nyilvántartásba a Budapest Környéki Törvényszék.

 1. Az Egyesület céljai, feladata és tevékenysége

 

1.1.   Érden és vonzáskörében élők közötti hatékony és megbízható kommunikáció elősegítésével, valamint a tudatos fogyasztási szokásokon, a tudatos közösségi fogyasztói magatartásformáláson keresztül hozzájárulni az ott élők identitástudatának kialakulásához és erősödéséhez.

1.2.   Lehetőséget, platformot adni a tudatos fogyasztási szokások gyakorlati megvalósításához, információkkal, összefogással, közös vásárlásokkal, közösségi- és ökoprogramokkal, együttfőzésekkel segíteni a tudatos fogyasztói gyakorlatot.

1.3.   A kistermelők, őstermelők, háztáji megismertetése azáltal, hogy a közösség együtt munkálkodik „a földtől az asztalig” elv megvalósulásán. Célunk, hogy a fenntarthatóságnak ezt a mintáját minél nagyobb körben megismertessük, továbbadjuk.

1.4.   Távlati cél az emberek egymás iránti nyitottságának és bizalmának kialakítása, valamint a tagjaink kulturális értékeinek és szabadidős közművelődés iránti igényének helyi szintű generálása.

1.5.   Az Egyesület közvetlen feladata

 1. a)            tudatos fogyasztói magatartás támogatása információ átadással, gyakorlati tér biztosításával, gasztronómiai, közösségi- és ökoprogramok, workshopok szervezésével
 2. b)            hozzájárulás a lakókörnyezeti identitás, közösségi szemlélet formálódásához a közös, lokális programokon keresztül
 3. c)            fogyasztói és szabadidős programok szervezésével, megvalósításával erősíti a helyi közösséghez köthető kulturális élet fejlődését
 4. d)            a tágabb környezetünk önszerveződő közösségeinek segítése a saját mintánk alapján

1.6.      Az Egyesület tevékenysége

 1. a)            Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége.
 2. b)            Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
 3. c)            Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
 4. d)            biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más kezdeményezések, közösségek számára másolható mintát adjon, és a megvalósítást segítse.

 

 1. A Pártoló tag.Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját vagyoni hozzájárulással – ide értve a vagyoni értékkel bíró felajánlásokat is – önkéntesen támogató természetes személy, jogi személy, aki / amely legalább egy rendes tag ajánlását megszerzi és az Egyesület alapszabályát elfogadja,. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkeziktisztségviselőnek nem választható, az éves tagdíj fizetésén kívül további támogatásra nem kötelezhető.
 2. a)            A tagság keletkezése: önkéntes belépéssel, a belépési nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával. A kérelmet a képviselő testület bírálja el.
 3. b)            Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet
 4. c)            Pártoló tagság megszűnése. A pártoló tagság megszűnését eredményezi:

1.1.c.1.    a pártoló tag halála illetve jogutód nélküli megszűnése

1.1.c.2.    a pártoló tag kilépése,

1.1.c.3.    a pártoló tag kizárása.

1.1.c.4.    az Egyesület megszűnése.

 1. d)            A pártoló tag kilépése. A pártoló tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A pártoló tagsági viszony a bejelentés Képviselő Testület által történő kézhezvételének illetve a Képviselő Testület tudomásszerzésének időpontjában szűnik meg.
 2. e)
 3. f)             A pártoló tag kizárása. A kizárást nem idézheti elő a faji, nemi, vallási, politikai, erkölcsi, anyagi hovatartozás. Az Egyesületből kizárható az a pártoló tag, aki az Egyesület célját vagy tevékenységét veszélyeztető magatartást folytat, továbbá akit bíróság bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélt. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely rendes tag kezdeményezheti. A pártoló tag kizárásáról a Taggyűlés dönt.
 4. g)            A Tagkizárásról a Taggyűlés indoklással ellátott, írásban benyújtott kizárási indítvány kézhezvételét követő harminc napon belülre összehívott rendkívüli taggyűlésen, titkos szavazással határoz. A taggyűlésre az érintett pártoló tagot írásban, igazolható módon meg kell hívni, és a kizárásról szóló határozathozatalt megelőzően lehetőséget kell biztosítani a számára, hogy a védekezését előadhassa, és az ellene felhozott bizonyítékokkal szemben bizonyítást terjesszen elő. Az indoklással ellátott taggyűlési határozatot az érintett tagnak tizenöt napon belül írásban meg kell küldeni. A kizárásról szóló határozatban meg kell határozni azt a legrövidebb időtartamot, melynek eltelte előtt a kizárt pártoló tag ismételt felvételét nem kérheti.
 5. h)            A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a határozat megsemmisítése iránt a kizárt tag az illetékes bíróság előtt a határozat tudomására jutását követő harminc napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A határozatban a kizárt tagot a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni kell.
 6. i)             A pártoló tag jogai.

1.1.i.1.     Jogosult az Egyesület munkájában való részvételre, az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel, illetve megoldási javaslatot tehet.

1.1.i.2.     Jogosult tanácskozási joggal részt venni a Taggyűlésen.

1.1.i.3.     Érintettsége esetén jogosult az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos határidőben – pert indítani, mely a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. j)             A pártoló tag kötelességei.

1.1.j.1.     az Egyesület alapszabályának és szabályzatainak betartása;

1.1.j.2.     nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását